• NL
  • EN

Onze financiën

Our finances


Onze inkomsten in 2019


De inkomsten van Bits of Freedom in 2019 bedroegen € 653.657. Die inkomsten kwamen voor 46% van individuele donateurs, grote fondsen droegen 32% bij en 12% kwam van bedrijfssupporters. De laatste 10% kwam binnen via projectfinanciering. Zie:

Table: Inkomsten 2019 (x € 1.000)

Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018
Individuele donateurs 297 303 296
Fondsen 208 272 207
Bedrijfssupporters 80 81 50
Overig 3 0 0
Subtotaal 588 656 552
Projectgebaseerd 66 50 137
Totaal 654 706 690

We hebben van individuele donateurs € 1.093 meer steun ontvangen dan in 2018. We vonden 478 nieuwe vaste donateurs en verloren er 258, er kwamen er dus 220 bij. Daarmee gaan we 2020 in met 3.122 vaste donateurs..

In 2019 werden we in onze kernkosten gesteund door de Adessium Foundation, Internet4all, Ford Foundation, Open Society Foundations (OSF), SIDN en Stichting Democratie en Media. We kregen projectfinanciering voor "Korte Cursus Manipulatie" van Adessium en SIDN Fonds. XS4ALL gaf een bijdrage voor het organiseren van de Big Brother Awards en ARTIS leverde een bijdrage aan het organiseren van de Godwin-lezing op Bevrijdingsdag.

De volgende bedrijven steunden ons met € 10.000 of meer: Mozilla en Freedom Internet. Van deze bedrijven kregen we € 5.000 of meer: Bitonic, Bl3p, Leaseweb en Lush. Van deze bedrijven kregen we € 2.500 of meer: A2B Internet, BIT, Greenhost, IB-Vision, Mollie, m7, Startmail, Unc Inc, VoIPGRID en Voys. We ontvingen van de volgende bedrijven € 1.000 of meer: Argeweb, Cryptography in Context, Eureka Unlimited, Hunki Enterprises, Intermax Cloudsourcing, Pcextreme, Root Legal en VBVB ICT. We ontvingen € 500 of meer van deze bedrijven: Allekabels, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Considerati, CT&V advies, Easyswitch.nl, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, iPerity, Kentekencheck.nu, Mijndomein, NederHost, Nijweide BV, Overstappen.nl, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Vimexx, VoiceCowboys VPN diensten, VPN Gids en Zygomatic. Tot slot ontvingen we steun in natura van: Bitonic, Blendle, Byte, CipherMail, Considerati, Cyso, DMARC Analyzer, HAGENS, Jeroen Smeets, Leaseweb, Mollie, Passbolt, Rick Pastoor, Rootgamer, DeBesteVPN.nl en VPNgids.nl, Sentia, Xolphin en XS4ALL.


Onze uitgaven in 2019


De uitgaven in 2019 bedroegen € 631.627:

Table: Uitgaven 2019 (x € 1.000)

Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018
Personeelskosten 503 573 498
Huisvesting 32 28 25
Kantoor 4 12 7
Communicatie 8 8 9
Opbouwen beweging 18 14 3
Algemene kosten 25 40 25
Subtotaal 588 673 567
Projectgebaseerd 44 44 64
Totaal 632 717 630

Het resultaat over 2019


De afschrijvingen waren € 8.177 in 2019. Daarmee is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 13.853.

Bits of Freedom wil zo efficiënt mogelijk werken. Het uitgangspunt is dat niet meer dan 20% van ons geld en onze tijd wordt besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. De belangrijkste fondsenwervingsactiviteit in 2019 was het organiseren van twee donateurscampagnes, in juni en december van het jaar. In 2019 is ongeveer 6,3% van onze middelen besteed aan fondsenwerving. Daarnaast is ongeveer 7,5% van onze uitgegeven middelen besteed aan beheer en administratie. Bijna 86,2% van onze uitgegeven middelen zijn dus direct besteed aan de doelstelling van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten en opkomen voor internetvrijheid.

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal een kwart van haar jaarlijkse kosten voor het komende jaar aan te houden. Dit is een gangbaar percentage voor ngo's van ons formaat. Deze reserve wordt gebruikt bij onverwacht hoge uitgaven en onverwacht tegenvallende of laat binnenkomende inkomsten. Zo kunnen we de continuïteit van de stichting een aantal maanden garanderen. Het maakt het ook mogelijk om verantwoorde risico's te nemen met de begroting. Aan het einde van 2019 was de reserve € 341.427. Deze wordt niet belegd in risicovolle financiële producten.

Het financiële jaarverslag over 2019 is gecontroleerd door WITh Accountants en is te downloaden via: https://www.bitsoffreedom.nl/financiering/


Onze begroting voor 2020


We verwachten in 2020 € 752.214 aan inkomsten te ontvangen:

Table: Verwachte inkomsten 2020 (x € 1.000)

Begroot 2020
Individuele donateurs 324
Fondsen 293
Bedrijfssupporters 95
Overig -
Subtotaal 712
Specifieke projecten 40
Nieuwe projecten -
Totaal 752

We willen 600 nieuwe vaste donateurs vinden die gemiddeld € 65 per jaar bijdragen. Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2020 al toegezegd (Adessium, Internet4All, Ford Foundation, OSF, SIDN en Stichting Democratie en Media) en het is onze ambitie om in 2020 een nieuw fonds te vinden dat ons ondersteunt in de vorm van structurele financiering. We denken dat we ongeveer € 20.000 aan nieuwe bedrijfssupporters kunnen vinden. De projectinkomsten zijn afhankelijk van toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen en zullen naar verwachting rond de € 40.000 liggen.

De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2020 naar verwachting € 741.717 bedragen, daarbij is rekening gehouden met acht mensen die vier of meer dagen in de week werken en drie parttime medewerkers (8,5 FTE) en met onvoorziene kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen is al begroot voor een bedrag van € 45.500. Denk bijvoorbeeld aan de Big Brother Awards, de Korte Cursus Manipulatie en de herontwerp van de Internetvrijheid Toolbox. De daadwerkelijke projectkosten (en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit op € 787.217.

Table: Verwachte uitgaven 2020 (x € 1.000)

Begroot 2020
Personeelskosten 618
Huisvesting 29
Kantoor 11
Communicatie 17
Opbouwen beweging 22
Algemene kosten 45
Subtotaal 742
Specifieke projecten 45
Nieuwe projecten -
Totaal 787

Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is € 35.003. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee op ongeveer 30% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar komt.


Onze financiering in de komende jaren


Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te hebben en we willen volledig onafhankelijk blijven. Met onze financiële planning proberen we, voor zover mogelijk, steeds vijf jaar vooruit te kijken. We willen het percentage inkomsten dat we krijgen van individuele donateurs laten stijgen, omdat deze onze organisatie het meest duurzaam maken. Van fondsen of stichtingen willen we ongeveer een kwart van onze inkomsten krijgen (liever structureel dan op projectbasis) en van bedrijven hopen we ongeveer 10% te mogen ontvangen. Geen enkele bedrijfssupporter mag meer doneren dan 10% van onze continuïteitsreserve.

Het is een uitdaging om de komende jaren op het huidige formaat, met een bezetting van rond de 8,5 FTE, door te kunnen gaan. Ons aantal nieuwe donateurs groeit snel (naar 61% van onze inkomsten in 2024) en we gaan investeren in het vinden van bedrijfssupporters zodat die in 2024 12% van onze inkomsten leveren. Maar daarmee zit er de komende jaren elk jaar nog een gat in onze begroting tussen de € 10.000 en € 80.000. Dat zal moeten worden opgevuld met het vernieuwen van contracten met bestaande fondsen en met het vinden van nieuwe fondsen.

Wil je met jouw bedrijf supporter worden van Bits of Freedom? Kijk dan hier: https://www.bitsoffreedom.nl/bedrijfsdonateurs/

Ook als particulier is je financiële steun aan Bits of Freedom fiscaal voordelig. Zie: https://www.bitsoffreedom.nl/doneren/


De impact van de coronacrisis en onze continuïteitsveronderstelling


Vanwege de samenstelling van onze inkomsten verwachten we niet op korte termijn aanzienlijke negatieve impact van de coronacrisis. We hebben eerder gemerkt dat wanneer de urgentie van ons werk heel invoelbaar wordt, we een toename zien in het aantal nieuwe donateurs. Dat lijkt in 2020 ook weer zo. De fondsen waarvan we structurele subsidie ontvangen, hebben zich voorbij 2020 aan ons gecommiteerd. Wel verwachten we bij onze bedrijfsdonateurs een kleine terugloop te zien in inkomsten. We hebben vertrouwen dat dit kan worden opgevangen door een groter beroep te doen op fondsengelden. Onze continuïteitsreserve zal in 2020 en 2021 boven de gewenste 25% blijven.


Our income in 2019


Bits of Freedom’s income in 2019 amounted to €653,657. Forty-six percent of this came from individual donors, 32 percent from large funds, and 12 percent from business supporters. The remaining 10 percent came from project financing.

Table: Income 2019 (x € 1.000)

Actual 2019 Budget 2019 Actual 2018
Individual donors 297 303 296
Foundations 208 272 207
Corporate supporters 80 81 50
Other 3 0 0
Subtotal 588 656 552
Project based 66 50 137
Total 654 706 690

We received €1,093 more support from individual donors than in 2018. We gained 478 regular donors and lost 258, so the net result was a gain of 220, and we entered 2020 with 3,122 donors.

Our core expenses in 2019 were supported by the Adessium Foundation, Internet4all, the Ford Foundation, Open Society Foundations, SIDN, and the Democracy and Media Foundation. We received project funding for our “Crash Course Online Manipulation” from Adessium and SIDN Fonds. XS4ALL contributed to the Big Brother Awards, and ARTIS to the Godwin Lecture on Liberation Day.

We received support from the following companies. Supporting us with €10,000 or more: Mozilla and Freedom Internet. Supporting us with €5,000 or more: Bitonic, Bl3p, Leaseweb, and Lush. Supporting us with €2,500 or more: A2B Internet, BIT, Greenhost, IB-Vision, Mollie, m7, Startmail, Unc Inc, VoIPGRID, and Voys. Supporting us with €1,000 or more: Argeweb, Cryptography in Context, Eureka Unlimited, Hunki Enterprises, Intermax Cloudsourcing, Pcextreme, Root Legal, and VBVB ICT. Supporting us with €500 or more: Allekabels, Autoverzekering.nl, Baak Retail, Bureau Bolster, Considerati, CT&V advice, Easyswitch.nl, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, iPerity, Kentekencheck.nu, Mijndomein, NederHost, Nijweide BV, Overstappen.nl, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Vimexx, VoiceCowboys VPN Diensten, VPN Gids, and Zygomatic. Supporting us in kind: Bitonic, Blendle, Byte, CipherMail, Considerati, Cyso, DMARC Analyzer, HAGENS, Jeroen Smeets, Leaseweb, Mollie, Passbolt, Rick Pastoor, Rootgamer, DeBesteVPN.nl and VPNgids.nl, Sentia, Xolphin, and XS4ALL.


Our expenses in 2019


Our expenditures in 2019 amounted to €631,627.

Table: Spending 2019 (x € 1.000)

Actual 2019 Budget 2019 Actual 2018
Staff 503 573 498
Housing 32 28 25
Office 4 12 7
Communication 8 8 9
Building the movement 18 14 3
General costs 25 40 25
Subtotal 588 673 567
Project based 44 44 64
Total 632 717 630

Result for 2019


Depreciation was €8,177 in 2019, and we closed the year with a positive result of €13,853.

We seek to work as efficiently as possible. The guiding principle is that no more than 20 percent of our money and time is spent on fundraising and administration. The most important fundraising activity in 2019 was the organisation of two donor drives, in June and December. In 2019, approximately 6.3 percent of our expenditures went to fundraising, and 7.5 percent to administration. This meant that 86.2 percent was spent on our core objective: defending digital civil rights and internet freedom.

In terms of asset management and financial reserves, we strive to maintain a continuity reserve of at least a quarter of our annual costs for the coming year. This is a common percentage for NGOs of our size, and is used in the event of unexpectedly high expenses or disappointing or late inflows of income. This guarantees the foundation’s continuity for a number of months, and makes it possible to take responsible risks within the budget. At the end of 2019 the reserve was €341,427. This is not invested in risky financial products.

The annual financial report for 2019 has been audited by WITh Accountants and can be downloaded from https://2019.bitsoffreedom.nl/finance.html


Our budget for 2020


We expect to receive €752,214 in income in 2020.

Table: Budgeted income 2020 (x € 1.000)

Budget 2020
Individual donors 324
Funds 293
Company supporters 95
Other -
Subtotal 712
Specific projects 40
New projects -
Total 752

We want to find 600 new regular donors who contribute an average of €65 per year. A number of foundations (Adessium, Internet4All, Ford Foundation, OSF, SIDN and the Democracy and Media Foundation) have already pledged their support for 2020, and it is our ambition to find a new fund to support us this year in the form of multi-annual financing. We think we can find about €20,000 in new corporate supporters. Our project income depends on funds granted for specific projects and events, and is expected to be around €40,000.

Table: Budgeted spending 2020 (x € 1.000)

Budget 2020
Staff 618
Housing 29
Office 11
Communication 17
Building the movement 22
General movement 45
Subtotal 742
Specific projects 45
New projects -
Total 787

We expect core expenses of €741,717 in 2020, based on eight people working four or more days a week and three part-time employees, giving a total fulltime equivalency of 8.5, and unforeseen costs. A number of specific projects and events have already been budgeted, with a total cost of €45,500; these include the Big Brother Awards, the Crash Course Online Manipulation, and the redesign of the Internet Freedom Toolbox. The actual project costs (and therefore the decision as to whether projects will be carried out) partly depend on how many project grants are awarded. This brings our total expected expenditures to €787,217.

Our budgeted spending exceeds our income by €35,003. This deficit will be supplemented from the continuity reserve, which will then amount to approximately 30 percent of the expected costs for the next financial year.


Our financing in the coming years


It is very important for Bits of Freedom to have a sustainable financial situation and remain completely independent. Our financial planning always tries, as far as possible, to look five years ahead. We want to increase the percentage of income that we receive from individual donors, because they make our organisation more sustainable. We also want to receive about a quarter of our income from funds and foundations (structurally rather than on a project basis) and around 10 percent from companies. No corporate supporter is allowed to donate more than 10 percent of our continuity reserve.

It will be a challenge to continue in the coming years at our current size. The number of new donors is expected to grow rapidly (to 61 percent of our income in 2024) and we will invest in finding corporate supporters to make up 12 percent of our budget in that same year. But that still leaves a gap in our budget of between €10,000 and €80,000 for each of the coming years. This will have to be filled by renewing contracts with existing funds and finding new ones.

If you’d like to become a corporate supporter of Bits of Freedom, take a look here: https://www.bitsoffreedom.nl/english/#our-finances

As an individual donor, your financial support for Bits of Freedom may be tax deductible. See: https://www.bitsoffreedom.nl/english/#donate


The impact of the crisis and our continuity reserve


Because of the composition of our revenue, we do not expect the corona crisis to have a significant negative impact in the short term. Rather, we have noticed that when the urgency of our work becomes palpable, we see an increase in the number of new donors, and this seems to be the case again this year. The funds from which we receive structural support have committed themselves to us beyond 2020, but we do expect to see a slight decline in income from our corporate donors. We are confident that this can be absorbed by relying more heavily on foundations. Our continuity reserve will remain above the 25 percent target in 2020 and 2021.