• NL
  • EN

Over Bits of Freedom

About Bits of Freedom


De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is "het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."

Directeurswissel


We namen dit jaar, na zes jaar trouwe dienst, afscheid van directeur Hans de Zwart. Onder zijn leiding zijn samen met het team en vrijwilligers prachtige resultaten geboekt. Toen Hans aantrad bij Bits of Freedom was de organisatie groeiende en was er ruimte om de onderwerpen van Bits of Freedom te verbreden. Hans heeft dit met succes gedaan. Naast de lopende dossiers kwam er meer aandacht voor digitalisering en de publieke ruimte, profilering en discriminatie, sociale ongelijkheid, maar ook meer nadruk op de verschillende apparaten die een rol spelen in hoe we ons met het internet voortbewegen. Hans heeft deze onderwerpen aangevlogen door noties van privacy en communicatievrijheid te vertalen op verschillende manieren en daardoor meerdere publieken aan te spreken. Met het groter worden van de organisatie heeft Hans ook aandacht besteed aan diversiteit binnen Bits of Freedom en arbeidsvoorwaarden die passen bij een organisatie die burgerrechten voorop stelt. Hans is weggegaan met het idee dat de organisatie nooit te lang door een persoon geleid moet worden en op een moment dat de organisatie er stevig voor stond. Het bestuur heeft daardoor op een prettige manier ruim de tijd gehad om in samenspraak met het team een sollicitatieprocedure op te zetten. Hans is tot 31 december 2019 aangebleven om de opvolging te begeleiden.

Hans is opgevolgd door Evelyn Austin. Evelyn heeft een overtuigende inhoudelijke visie, ideeën over financiële strategieën voor de toekomst, en de kwaliteiten om de organisatie te leiden. Door haar werk als bewegingbouwer heeft zij laten zien een gepassioneerde en drijvende kracht te zijn. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat zij de organisatie naar het volgende niveau kan brengen. Zij heeft een mooie visie op hoe het begrip privacy onder de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verandert en hoe Bits of Freedom hierop kan inspelen op een pro-actieve manier. De organisatie ziet met veel verwachting uit naar hoe het dit de komende tijd vorm gaat krijgen.

Hans de Zwart:

“Toen ik bij Bits of Freedom kwam werken had de organisatie de expliciete ambitie om de meest professionele en effectieve ngo van Nederland te zijn. Die ambitie is er nog steeds, en we willen die ambitie op een duurzame manier nastreven. Daarbij hoort dat de organisatie zichzelf permanent blijft vernieuwen en niet afhankelijk wordt van één persoon. Het is dus passend dat ik niet tot in het einde der tijden op deze plek blijf zitten en dat ik ruimte maak voor frisse ideeën en andere perspectieven.

Als directrice/directeur van een ngo met een centrale rol in het maatschappelijk debat over digitale rechten en internetvrijheid heb je een geprivilegieerde positie. Het is fantastisch om elke dag te kunnen werken aan één van de meest urgente onderwerpen van dit moment. En dat dan ook nog eens binnen een hypercompetent team, en met de hulp van duizenden vrijwilligers en donateurs die dat werk óók belangrijk vinden. Ik gun het iedereen om dit soort werk te mogen doen.”

Evelyn Austin:

"Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in technologie, simpelweg omdat het gereedschap dat we hebben, bepalend is voor wat we doen. Onze technologie is tegelijkertijd een weerspiegeling van waar we als maatschappij staan, als een drijvende kracht van verandering. Via de kunsten, namelijk als programmamaker, redacteur en onderzoeker, ben ik in 2014 bij Bits of Freedom begonnen als bewegingbouwer. Het is een enorm voorrecht om hier bij te kunnen dragen aan een vrije en gelijkwaardige samenleving. Bits of Freedom vervult een unieke en belangrijke rol in Nederland en Europa, en ons team staat als een huis. Ik kijk er naar uit de komende jaren ons werk naar een nog hoger niveau te tillen.


Het team


In 2019 bestond het team van Bits of Freedom uit de volgende mensen: Esther Crabbendam (campaigner), Evelyn Austin (bewegingbouwer en vanaf oktober directeur) Hans de Zwart (tot oktober directeur), Imre Jonk (systeembeheerder), Inge Wannet (office manager), Karim Khamis (vormgever), Lotte Houwing (beleidsadviseur) en Rejo Zenger (beleidsadviseur). We namen na drie jaar afscheid van beleidsadviseur David Korteweg, Barry Smit was tot oktober onze communicatiestrateeg, en de Mozilla Open Web fellowship van Danae Tapia liep in 2019 op een eind.

Zaïre Krieger en Paula Hooyman liepen bij ons stage. Zaïre schreef het mooie rapport "Sekswerkers: de kanaries in de online kolenmijn" en Paula deed onderzoek naar gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Haar onderzoek werd door NRC gerepliceerd en leidde ertoe dat de uitbater van een aantal HD-webcams zijn livestreams offline haalde of de beeldkwaliteit omlaag schroefde. Freelancers Birgit van der Asch en Loeki Westerveld ondersteunden onze communicatie en freelancer Jean Jacques van Warmerdam voerde ontwikkelingswerkzaamheden uit aan Mydatadoneright.eu en onze nieuwe donateurstool.


Het bestuur


Het bestuur bestond in 2019 uit: Lonneke van der Velden (voorzitter), Judith Blijden (secretaris), Clemens la Lau (penningmeester), Hermine Masmeyer en Marjolein Lanzing. De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500 per jaar. Het bestuur heeft daarnaast geen onkostenvergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten ontvangen.


De raad van advies


De raad van advies bestaat uit prominenten met expertise op het gebied van recht, politiek, media/communicatie, kunst, technologie en het bedrijfsleven. In 2019 bestond de raad uit de volgende leden: Olaf Kolkman, Amade M'charek, Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Eleni Kosta, Jaap-Henk Hoepman, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Mohamed el Maslouhi, Ot van Daalen en Sarah Hagens. Jaap-Henk Hoepman heeft Olaf Kolkman vervangen als voorzitter. Aan het einde van het jaar hebben we afscheid genomen van Lineke Sneller. De leden van de raad van advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Meer informatie over de medewerkers, de bestuursleden en de leden van de raad van advies is te vinden via:https://bitsoffreedom.nl/over-ons


De vrijwilligers


Veel van wat wij doen is afhankelijk van vrijwilligers. Ook dit jaar investeerden honderden mensen hun tijd in de strijd voor internetvrijheid. Zij hielpen ons met vertalingen, webdesign en campagnes, en organiseerden hun eigen evenementen. Twee vrijwilligers lichten we graag extra uit. In de tweede helft van het jaar draaide Silvia Deurwaarder als vrijwilliger mee op kantoor. Zij hielp met een aantal redactionele- en productionele klussen rondom ons jubileum en de Big Brother Awards. Ook Naomi Appelman hielp ons één ochtend in de week, onder andere met de Big Brother Awards en met het organiseren van een viewing van Van Kooten en De Bie's aflevering "De Nationale Privacytest". We zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar voor hun hulp! Wil je ook vrijwilliger worden? Dat kan: https://www.bitsoffreedom.nl/vrijwilligen/


Het internationale netwerk


We zijn één van de oprichters en actief lid van European Digital Rights (EDRi). Een netwerk van meer dan 40 organisaties die opkomen voor internetvrijheid. Het netwerk en de Europese lobby worden vanuit het EDRi kantoor in Brussel gecoördineerd. Meer informatie over het netwerk is te vinden via:https://edri.org


Werkgeverschap


Partnerverlof: In Nederland is er een groot verschil tussen het bevallingsverlof van de moeder en dat van de partner. Om dit verschil (in enige mate) te compenseren hebben we sinds 2019 een partnerverlofregeling waarbij partners maximaal vier weken betaald verlof kunnen opnemen.

Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid: Er zijn voor ons meerdere redenen om diversiteit en inclusiviteit belangrijk te vinden en om het vergroten daarvan structureel op te pakken als organisatie. We geloven dat een diverser team ons effectiever maakt, we willen zo toegankelijk mogelijk zijn met zo laag mogelijke drempels om mee te doen, en we vinden dat het past bij een organisatie die een morele positie op het gebied van mensenrechten inneemt. Daarom hebben we in 2019 een diversiteits- en inclusiviteitsbeleid geformuleerd en zullen we onszelf hier vanaf 2020 op meten.

Huisregels: Onze beweging wordt steeds groter en is continue aan verandering onderhevig. We streven er naar zowel on- als offline een omgeving te creëren waarin op een respectvolle en constructieve manier ervaringen, meningen en ideeën kunnen worden uitgewisseld. We gaven daarom onze Huisregels een update en wezen drie vertrouwenspersonen aan. We maakten daarnaast een visuele vertaling van onze huisregels om de toegankelijkheid ervan te vergroten.

Vakantiedagenregistratie: Bij Bits of Freedom hebben we het voorrecht dat de basishouding richting medewerkers eentje van vertrouwen in plaats van wantrouwen is. Tot augustus moesten medewerkers aan de officemanager doorgeven hoeveel dagen ze wilden opnemen. Vanaf augustus is iedereen zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun vakantiedagen.

The statutory objective of Bits of Freedom is "to defend and promote digital civil rights in the information society, including the fundamental right to privacy and freedom of communication, and all related rights, in the broadest sense of the word."


Change of director


This year, we said goodbye to director Hans de Zwart after six years of loyal service. Under his leadership, and together with the team and volunteers, we have achieved wonderful results.

When Hans joined Bits of Freedom, the organisation was growing and was ready to broaden its remit. Hans did this successfully. In addition to existing issues, we have focused more attention on digitisation and the public space, profiling and discrimination, social inequality, and new connected technologies. Hans tackled these issues by adopting different perspectives on privacy and freedom of communication, thereby appealing to multiple audiences. As the organisation grew, he focused internally on diversity and working conditions, as befits an organisation that campaigns on civil rights. Hans always felt the organisation should never be led by one person for too long, and announced his departure when the organisation was in a healthy state. As a result, the board had plenty of time to set up an application procedure in consultation with the team. Hans stayed on until 31 December 2019 to supervise the handover.

Hans was succeeded by Evelyn Austin, who has a strong vision, ideas about financial strategies for the future, and the qualities to lead the organization. In her work as a movement builder, she has shown herself to be a passionate driving force, and the executive board is confident that she can take the organization to the next level. She has a clear view of how the concept of privacy is changing amid current social trends, and how Bits of Freedom can respond to this in a proactive way. We are looking forward to seeing this take shape in the coming period.

Hans de Zwart:

"When I joined Bits of Freedom, the organization had the explicit ambition to be the most professional and effective NGO in the Netherlands. That ambition hasn’t wavered, and we want to pursue it in a sustainable way. This means that the organisation must keep renewing itself, and should not become dependent on one person.

It is therefore important for me not to remain here forever, and to make room for fresh ideas and perspectives. As the director of an NGO with a central role in the debate on digital rights and internet freedom, you have a privileged position. It is fantastic to be working every day on some of the most urgent issues of the moment, with the help of an extremely competent team and thousands of volunteers and donors who also find this work important. Everyone should have the opportunity to do a job like this."

Evelyn Austin:

"I've always been interested in technology, simply because the tools we have determine what we do. Our technology reflects where we stand as a society, and at the same time it’s a driver of change. Through the arts, namely as an organizer, editor and researcher, I started at Bits of Freedom in 2014 as the organisation’s first movement builder. It’s an enormous privilege to be able to contribute to a free and equal society. Bits of Freedom fulfils a unique and important role in the Netherlands and Europe, and we have an extremely solid team. I look forward to taking our work to an even higher level in the coming years."


The team


In 2019, the Bits of Freedom team consisted of Esther Crabbendam (campaigner), Evelyn Austin (movement builder and, from October, director) Hans de Zwart (director until October), Imre Jonk (system manager), Inge Wannet (office manager), Karim Khamis (designer), Lotte Houwing (policy advisor), and Rejo Zenger (policy advisor). We said goodbye to policy advisor David Korteweg after three years, Barry Smit was our communications strategist until October, and Danae Tapia's Mozilla Open Web fellowship came to an end in 2019.

Zaïre Krieger and Paula Hooyman did internships with us. Zaïre wrote a wonderful report entitled Sex workers: the canaries in the online coal mine, and Paula researched facial recognition in the public space. Her work was replicated by the national newspaper NRC and led the proprietor of a number of high-definition webcams to take their livestreams offline or lower the image quality. Freelancers Birgit van der Asch and Loeki Westerveld supported our communications, and another freelancer, Jean Jacques van Warmerdam, carried out development work on Mydatadoneright.eu and our new donor tool.


The board


The board in 2019 consisted of Lonneke van der Velden (chair), Judith Blijden (secretary), Clemens la Lau (treasurer), Hermine Masmeyer, and Marjolein Lanzing. Its members receive compensation of €500 per year, and did not receive any further expenses for their activities.


The advisory board


The advisory board consists of prominent figures with expertise in the fields of law, politics, media/communication, art, technology, and business. In 2019, it consisted of Olaf Kolkman, Amade M'charek, Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Eleni Kosta, Jaap-Henk Hoepman, Linda Duits, Lineke Feller, Maxim Februari, Mohamed el Maslouhi, Ot van Daalen, and Sarah Hagens. At the end of the year Jaap-Henk Hoepman replaced Olaf Kolkman as chair, and we said goodbye to Lineke Sneller. Members of the advisory board do not receive compensation.

More information about the employees, the board and the advisory board can be found at https://www.bitsoffreedom.nl/english/#about


The volunteers


Much of what we do is dependent on volunteers. Once again, in 2019 hundreds of people invested their time in the fight for internet freedom, helping us with translations, web design, and campaigns, and by organizing their own events. We would like to highlight two volunteers in particular.

In the second half of the year, Silvia Deurwaarder worked in the office, helping with a number of editorial and production jobs relating to our anniversary and the Big Brother Awards. Naomi Appelman helped with the Big Brother Awards and with organizing a viewing of the satirical TV broadcast The National Privacy Test.

We are very grateful to all the volunteers for their help. If you’re interested in joining their number, visit https://www.bitsoffreedom.nl/vrijwilligen/


The international network


We are a co-founder and active member of European Digital Rights (EDRi), a network of more than 40 organisations campaigning for internet freedom. The network and European lobbying are coordinated from the EDRi office in Brussels. More information about the network can be found at https://edri.org.


Bits of Freedom as an employer


Parental leave: There is a big difference in the Netherlands between a mother’s maternity leave entitlement and that of her partner. In 2019, we partially compensated for this by introducing a scheme under which partners can take a maximum of four weeks’ paid leave.

Diversity and inclusiveness policy: There are several reasons for us to consider diversity and inclusiveness important, and to take a structural approach to increasing them as an organisation. We believe that a more diverse team makes us more effective, we want to be as accessible as possible, with the lowest possible barriers to participation, and we believe that this suits an organisation that occupies a moral position in the field of human rights. For these reasons, we formulated a diversity and inclusiveness policy in 2019 and will measure ourselves against it from 2020 onwards.

House rules: Our movement is growing, and constantly changing. We strive to create an environment, both online and offline, in which ideas, opinions, and experiences can be exchanged in a respectful and constructive manner. We therefore updated our house rules and appointed three confidants. We also made a visual translation of the house rules to increase their accessibility.

Holiday registration: Our basic attitude towards employees is one of trust rather than distrust. Until August, employees had to submit their PTO days to the office manager, who kept a central registration. Starting in August, everyone is responsible for registering and updating their PTO themselves.