Tijdens een evenement van het Tijdschrift voor de Politie leidden we de discussie in met kritische vragen aan het adres van de politie, en bij de Nationale Politie deelden we onze kritiek op het programma Sensing en hoe de politie omgaat met technologie.

Op Internationale Vrouwendag leverden we een bijdrage aan de zichtbaarheid van de (cis en transgender) vrouwen die actief zijn (geweest) in ons werkveld door het organiseren van een Wikipedia edit-a-thon.

We leenden freedom.nl uit aan Freedom Internet in ondersteuning van hun plannen om een nieuwe, onafhankelijke provider te starten die vrijheid en burgerrechten hoog in het vaandel heeft.

Nadat minister Schippers in 2016 de Big Brother Awards Publieksprijs won voor een wetsvoorstel dat verzekeraars toegang moest geven tot de medische dossiers van mensen, werd het voorstel dit jaar teruggetrokken door het kabinet.

We organiseerden de Godwinlezing, dit jaar met Nani Jansen Reventlow die sprak over strategisch procederen.

We dienden een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens om op te treden tegen real-time bidding en Google en de IAB in het bijzonder.

Jaïr Schalkwijk van Controle Alt Delete was te gast tijdens een Boffel en vertelde ons over hun werk op het gebied van etnisch profileren.

Samen met Derechos Digitales organiseerden we een etentje voor verschillende digitale rechtenorganisaties uit de Global South.

We waren bij een bijeenkomst van de AIVD over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en zaten daar in een panel.

We woonden de tweedaagse conferentie 'Growing together: Celebrating diversity and fostering inclusion' bij, georganiseerd door de Universiteit Groningen.

We gaven een cursus aan rechter-commissarissen op de Dag van de RC.

We hadden een diner met de Nederlandse Internet Archive community.

We werkten samen met Lush aan een campagne tijdens The Next Web.

We organiseerden twee workshops over online privacy voor senioren in samenwerking met Seniorweb.

We waren bij de Autoriteit Persoonsgegevens aanwezig om deel te nemen aan een rondetafel over hun langetermijnstrategie.

We organiseerden dit jaar maar liefst twee Big Brother Awards: de 2018-editie in januari en de 2019-editie in november.

We waren te gast bij de nabespreking van de theatervoorstelling De Verleiders bij Carré.

We spraken voor het eerst met de leden van de nieuwe Toetsingscommissie inzet bevoegdheden.

We gave an introduction at an event organized by the police magazine Tijdschrift voor depolitie (Journal for the police) and raised critical questions aboutthe police’s practice and policy. At another event, organised by thenational police force, we shared our criticism of the Sensing programme, which uses smart cameras to detect potentially suspiciousactivity, and of police use of technology in general.

We contributed to the visibility of women and cis-and transgender privacy activists by organizing a Wikipediaedit-a-thon on International Women's Day.

We handed over theuse of the domain namefreedom.nl to Freedom Internet in support of their plans to start anew, independent internet provider that values liberty and civilrights.

After the DutchHealth minister Edith Schippers won the Big Brother Awards AudienceAward in 2016 for a bill that would give insurers easieraccess to people's medical files, theproposal was withdrawn by the cabinet this year.

We organized the Godwin Lecture, this year with NaniJansen Reventlow talking about strategic litigation.

We submitted an enforcement request to theDutch Data Protection Authorityto take action against real-time bidding,and in particular againstGoogle and the Internet Advertising Bureau.

We held a reception at which Jaïr Schalkwijk, of thepolicing reform group Control Alt Delete, told us about their work onethnic profiling.

We organised a dinner for several digital rightsorganisations from the Global South together with Derechos Digitales.

We attended a meeting on the Intelligence andSecurity Services Act organised by the Dutch secret service, and tookpart in a panel.

We attended a two-day conference entitled 'Growingtogether: Celebrating diversity and fostering inclusion', organisedby the University of Groningen.

We spoke duringthe Day of the Magistrate.

We had dinner with the Dutch Internet Archivecommunity.

We worked with Lush on a campaign during The Next Webconference.

We organized two workshops on online privacy forseniors in collaboration with Seniorweb.

We took part in a roundtable meeting to discuss theData Protection Authority’s long-term strategy.

We organised two Big Brother Awards: the 2018 editionin January, and the 2019 one in November.

We guested on a panel following a performance by the infamous theatre group De Verleiders at the Carrétheatre in Amsterdam.

We met for the firsttime with the members of the new Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (InvestigatoryPowers Commission), an independent commission that reviews the authorizationof powers givento the secret services.